ठेक्का नं. PMTPJ/FEB/2077/078-05 को ठेक्का ओपनिङ स्थगित गरिएको सूचना !