अ.हे.ब.वा अ.न.मि.पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।