रोजगार सहायक पदको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।