शिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्नेआशय पत्रको सुचना ।