सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना !