सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छनौट परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !