एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Documents
बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि 2079-06-09 PDF icon ५ बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि 2079-06-09.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ राजपत्र PDF icon 2 विनियोजन ऐन २०७९ ८०.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७९ PDF icon 1 आर्थिक ऐन २०७९-८०.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयक २०७९
फुङलिङ नगरपालिका यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ PDF icon 3 यात्रु रज्जुमार्ग संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७८ PDF icon 12 फुङ्लिङ नगरपालिका विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन-२०७८ PDF icon 11. आर्थिक विधेयक तयारी २०७८-०७९ (1) (1).pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ PDF icon फुङलिङ नगरपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ PDF icon फुङलिङ नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ PDF icon फुङलिङ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
फुङलिङ नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७४ PDF icon फुङलिङ नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages